Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pokpaslek.pl

Pasłęcki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Wiśniewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-55) 248 31 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku znajduje się na Placu Świętego Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Obok Pasłęckiego Ośrodka Kultury usytuowany jest bezpłatny parking. Na parkingu znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych i brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wszystkie drzwi w budynku otwierane są ręcznie. Po wejściu przez pierwsze drewniano-szklane drzwi, naprzeciwko znajdują się drewniane drzwi prowadzące do garderoby oraz zaplecza sceny (kulisy). Idąc w górę klatki schodowej na pierwszym piętrze po prawej stronie są drewniane drzwi, które prowadzą do galerii. Na drugim piętrze znajdują się szklane drzwi. Sekretariat oraz biuro dyrektora usytuowane są na wprost od wejścia. Po prawej stronie od wejścia znajdują się toalety niedostosowane do osób niepełnosprawnych. Wejście do kina przystosowane jest do osób niepełnosprawnych ruchowo. Po wejściu przez pierwsze drewniano-szklane drzwi na wprost znajduje się kasa biletowa. Po prawej stronie od wejścia mieszczą się toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W sali kinowej zamontowana jest pętla indukcyjna. Wejście do baszty mieści się od strony parkingu. Nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody betonowe. Po wejściu przez drewniane drzwi znajdziemy się na klatce schodowej. Na pierwszym piętrze znajdują się drewniane drzwi prowadzące do holu. Po lewej stronie znajdują się drewniane drzwi wejściowe na balkon, natomiast po prawej stronie, toalety nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku nie umożliwia korzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu oraz online podczas załatwiania spraw.

Dostępne miejsca parkingowe w tym dla niepełnosprawnych.