fajerwerki

Burmistrz Pasłęka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury zapraszają na wspólne powitanie Nowego Roku. Impreza odbędzie się na placu św. Wojciecha od godziny 22:30 do 1:00 .Wystąpi zespół muzyczny Art-Band.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Obowiązuje regulamin imprezy, który znajduje się poniżej.

Regulamin imprezy:
1. Osoby przebywające na wydzielonym terenie placu Św. Wojciecha , stanowiącym miejsce imprezy, obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
2. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy broni, materiałów pirotechnicznych i ogłuszających działających na podobnych zasadach.
3. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są przestrzegać regulamin imprezy.
4. Służby porządkowe organizatora i pracownicy ochrony uprawnieni są do:
przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wyżej wymienione przedmioty i materiały,
w przypadku zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,
ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednio zagrożenie dla życia ludzkiego, a także chronionego mienia.
5. Czynności wymienione w pkt. 4 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
6. Służby porządkowe organizatora i pracownicy ochrony obowiązani są:
nie wpuszczać na imprezę nieletnich na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26.X.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 roku, poz. 382 j.t.),
usunąć z miejsca przeprowadzonej imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają tę imprezę,
nieletni mogą przebywać na terenie imprezy tylko pod opieką dorosłych.
7. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.
8. Osoby wchodzące na teren imprezy powinny akceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.
9. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie placu Św. Wojciecha.