KINO ZAMKOWE

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do nas na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/Kino-Zamkowe/147660462008058

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów seanse w Kinie Zamkowym są zawieszone do odwołania.

Wszystkie komunikaty dotyczące wznowienia działalności będą podawane na bieżąco w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.pokpaslek.pl

 

 

 

bajkowa postac s

Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bajkowa postać z dużego ekranu".

 

 

REGULAMIN

Konkursu plastycznego dla dzieci

BAJKOWA POSTAĆ Z DUŻEGO EKRANU”

 

1. Organizator: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

 

2. Cel główny: Poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości. Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

 

3. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z miasta i gminy Pasłęk.

- Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach:

I kat. 4 – 6 lat

II kat. 7 – 9 lat

III kat. 10 – 12 lat

- Do każdej pracy powinna zostać załączona czytelnie wypełniona metryczka przyklejona na odwrotnej stronie pracy (załącznik nr 1) oraz wypełniona klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny autora pracy (załącznik nr 2).

Temat „Bajkowa postać z dużego ekranu”

- Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.

- Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

 

4. Założenia organizacyjne:

Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp.

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami, załącznik nr 1):

- imię i nazwisko autora

- wiek autora

- imię i nazwiska rodzica/opiekuna, numer telefonu, adres e-mail

Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 2483121

www.pokpaslek.pl

 

CZAS NADSYŁANIA PRAC DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU. Organizator przewiduje nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Prace przechodzą na własność organizatora. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83), do nich na rzecz Organizatora, jak również zgody na publikację prac. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych zarówno uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego 2021 roku. Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się w lutym 2021 roku w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin oraz załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny biletów: 15 zł – normalny,

                         13 zł – ulgowy,

                          11 zł – zbiorowy (grupy zorganizowane, min. 15 osób)

 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK W GODZ. 14:00-16:00

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Zamkowego w Pasłęckim Ośrodku Kultury w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezpiecznego przebywania w naszym obiekcie.

 1. Kasa kina otwierana jest godzinę przed pierwszym seansem. Rezerwacji biletów dokonać można telefonicznie 55 248 31 21 w godzinach pracy kina.
 1. Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem na teren kina.
 2. Obowiązuje nakaz założenia maseczki (zakrywanie ust i nosa) przez widzów w trakcie przebywania na terenie kina.
 3. Obowiązuje nakaz zajmowania miejsc podanych na biletach, brak możliwości zmiany miejsc. Bilety sprzedawane są co czwarte miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby wszystkich miejsc.
 4. W kolejce do kasy kina stoimy z zachowanie dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym (2 metry).
 5. Po zakupieniu biletu prosimy o zajęcie miejsca na sali i jeśli nie jest to konieczne, o nie przemieszczanie się.
 6. Opuszczanie kina odbywać się będzie przez wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w sali kinowej z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
 7. W toaletach może przebywać jednocześnie 1 osoba, oczekujący muszą zachować wymagany dystans. Dezynfekcja odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.
 8. Do kina mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 9. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który narusza zasady określone niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2020r. do odwołania.
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN KINA ZAMKOWEGO POK


Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowo- kinowej w Pasłęckim Ośrodku Kultury .

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
3. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Pasłęcki Ośrodek Kultury w obiekcie zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ,
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) spożywania alkoholu i palenia papierosów,
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie,
e) wprowadzania zwierząt.
4. Szatnia jest bezpłatna.
a) za zagubiony i zniszczony numerek z szatni obowiązuje opłata w wysokości 5zł.
5. Za rzeczy pozostawione na sali nie ponosimy odpowiedzialności.
6. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali widowiskowo - kinowej czystości.
7. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
8. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Przedsprzedaż biletów jest prowadzona w kinie w piątki od 14:00 do 16:00
2. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie podając nazwisko lub numer rezerwacji pod jakim została zrobiona.
3. Bilety sprzedawane są 30 min. przed pierwszym seansem filmowym i 60 min. przed następnymi.
4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać 10 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
5. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych.
6. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieka jednego opiekuna:
a) wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 3 opiekunów,
b) wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 16-tego roku życia – 2 opiekunów,
c) grupy zorganizowane poza szkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
7. Bilet ważny jest na wyznaczoną datę , godzinę i seans.
8. Bilety należy zachować do końca trwania seansu dla kontroli.
9. Pracownik obsługi może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
b) w przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW,
c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
d) sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY.
10. Pracownik obsługi ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a) KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów niezależnych od PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY.
b) KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn niezależnych od PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY.
12. Na projekcje filmów w systemie cyfrowym obowiązują ceny biletów:
Normalny: 15 zł., Ulgowy: 13 zł., Zbiorowy: 11 zł.
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta - rencisty.
Bilet zbiorowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej liczącej minimum 15 osób.
Bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub zbiorowego.
Ceny biletów na projekcje filmów w systemie cyfrowym mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do PASŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2013r.

PLAN WIDOWNI:
plan widowni parter