logo POKWszystkich chętnych do skorzystania ze studia nagrań POK zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, który znajduje się poniżej.REGULAMIN
STUDIA NAGRAŃ
Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Pasłęku

1. Właścicielem Studia Nagrań jest Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku.
2. Studio Nagrań mieści się w siedzibie Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Pasłęku – Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.
3. Osoby korzystające ze studia nagrań są zobowiązane do przestrzegania jego regulaminu.
4. Korzystanie ze studia nagrań odbywa się wyłącznie po poinformowaniu Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Korzystanie ze studia nagrań odbywa się bezpłatnie.
5. Terminy nagrań ustalane są po uprzednim kontakcie z opiekunem Studia Nagrań i Dyrektorem POK. Opiekunem Studia Nagrań jest Pan Jarosław Kostyra.
6. Przed przystąpieniem do realizacji nagrań korzystający ze Studia Nagrań jest zobowiązany do dostarczenia do POK wypełnionego formularza zamówienia, wykazu materiałów dźwiękowych i podkładów muzycznych, które będą wykorzystane podczas nagrania.
7. Uczestnicy nagrań zobowiązani są do właściwego zachowania podczas realizacji nagrań i stosowania się do zaleceń realizatora i opiekuna studia nagrań.
8. Osoby korzystające ze Studia Nagrań zobowiązane są do zapoznania z postanowieniami niniejszego regulaminu, z warunkami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zawartymi w wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczącymi Studia Nagrań.
9. W pomieszczeniach studia obowiązuje całkowity zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych), spożywania napojów alkoholowych, spożywania posiłków i napojów.
10. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych niezwiązanych z dokonywanymi nagraniami w pomieszczeniu studia nagrań, ze względu na zakłócenia pracy sprzętu i jakość dokonywanych nagrań. Urządzenia te należy bezwzględnie wyłączyć.
11. Nieprzestrzeganie regulaminu i innych zasad, w szczególności bezpieczeństwa, powoduje natychmiastowe przerwanie lub zakończenie nagrań.
12. W pomieszczeniach Studia Nagrań mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania, a inne osoby tylko za wyraźną zgodą opiekuna Studia Nagrań. Uczestnicy nagrania podczas przebywania w Studiu Nagrań pozostają pod opieką opiekuna (w szczególności osoby niepełnoletnie) i zobowiązane są do pełnego stosowania się do poleceń opiekuna Studia Nagrań.
13. Zespoły mogą korzystać z dostępnego sprzętu należącego do POK wyłącznie pod nadzorem realizatora nagrań i opiekuna Studia Nagrań.
14. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia Studia Nagrań w stanie niepogorszonym. Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej odpowiadają uczestnicy nagrania.
15. POK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Studiu Nagrań a należące do uczestników nagrań lub przez nich wniesione.
16. POK nie ponosi odpowiedzialności za treść dokonywanych nagrań, jak również za koszty z tytułu praw autorskich, wykonawczych, producenckich (itp.) dokonywanych nagrań.
17. POK zastrzega sobie prawa do bezpłatnego wykorzystania wszystkich nagrań dokonanych w studio dla swych celów promocyjnych i informacyjnych, na co osoby rejestrujące wyrażają zgodę.
18. POK nie zapewnia uczestnikom Studia Nagrań ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Uczestnicy Studia Nagrań powinni zgłaszać wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu osobie odpowiedzialnej za Studio Nagrań przed przystąpieniem do nagrania. Za niezgłoszone usterki odpowiedzialność ponosi uczestnik Studia Nagrań.
20. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają uzgodnieniu z Dyrektor POK.