Konkurs plastyczny dla dzieci "Bajkowa postać z dużego ekranu"

bajkowa postac sSerdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bajkowa postać z dużego ekranu".

 

 

 

REGULAMIN

Konkursu plastycznego dla dzieci

BAJKOWA POSTAĆ Z DUŻEGO EKRANU”

1. Organizator: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

 

2. Cel główny: Poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości. Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

 

3. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z miasta i gminy Pasłęk.

- Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach:

I kat. 4 – 6 lat

II kat. 7 – 9 lat

III kat. 10 – 12 lat

- Do każdej pracy powinna zostać załączona czytelnie wypełniona metryczka przyklejona na odwrotnej stronie pracy (załącznik nr 1) oraz wypełniona klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny autora pracy (załącznik nr 2).

- Temat „Bajkowa postać z dużego ekranu”

- Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.

- Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

 

4. Założenia organizacyjne:

Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp.

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami, załącznik nr 1):

- imię i nazwisko autora

- wiek autora

- imię i nazwiska rodzica/opiekuna, numer telefonu, adres e-mail

Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 2483121

www.pokpaslek.pl

 

CZAS NADSYŁANIA PRAC DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU. Organizator przewiduje nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Prace przechodzą na własność organizatora. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83), do nich na rzecz Organizatora, jak również zgody na publikację prac. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych zarówno uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego 2021 roku. Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się w lutym 2021 roku w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin oraz załączniki